תוכנית הכנס

Download Program

09:00 - 09:30

התכנסות והרשמה

09:30 - 11:15

מושב ראשון - סוגיות חיבור מעלה כינרת - הרצאות רקע

יו"ר המושב - פרופ' ערן פייטלסון, האוניברסיטה העיברית
09:30 - 09:45

הרצאת פתיחה

אינג' גיורא שחם, מנכ"ל רשות המים
09:45 - 10:00

השפעות שינויי האקלים על מקורות המים בישראל: מגמות נצפות וחזויות

ד"ר עמיר גבעתי, חברת "קליימסל" וביה"ס ללימודי סביבה באונ׳ ת״א.
10:00 - 10:15

נחלים באגן הכינרת: ייחודיות, לחצים ואתגרים

ד"ר דנה מילשטיין, רט"ג וד"ר ירון הרשקוביץ, המרכז הלאומי לאקולוגיה אקווטית
10:15 - 10:30

אתגרים בניהול ושמירה על המערכת האקולוגית של הכנרת

ד"ר גדעון גל, המעבדה לחקר הכינרת, חיא"ל
10:30 - 10:45

השפעת השקיה במי כנרת על בריאות קרקעות במעלה אגן ההיקוות והתאמת ממשק ההשקיה לתנאי אקלים משתנים

נעמה בדיחי ופרופ' איגי ליטאור, המכלל האקדמית תל-חי, מיג"ל
10:45 - 11:00

ניהול משק המים לחקלאות בגליל המזרחי

אודי דורמן - יו"ר החברה לפתוח הגליל ומשקי הגליל העליון
11:15 - 11:45

הפסקה

11:45 - 13:15

מושב שני - דיון ציבורי מונחה בסוגיית חיבור מעלה הכינרת

יו"ר - פרופ' דורון לביא, המכללה האקדמית תל-חי
13:15 - 13:30

דברי סיכום ותודות

13:30 - 14:00

ארוחת צהריים