ניהול משאבי מים טבעיים - האדם בסביבה

במהלך המושבים נקיים דיון בשיתוף הקהל, סביב נושאים הקשורים להשפעת שפכים חקלאיים שונים על הקרקע והסביבה, על משק המים, ועל איכות מי הכנרת והנחלים באזור.

המושב הראשון יתמקד בהשפעת שפכי בתי הבד על הקרקע והסביבה.

המושב השני יתמקד בהשפעת שפכי רפתות, מדגה ופעילויות כלכליות אחרות על ממשק ואיכות המים בנחלים ובאגן הכנרת.